Loovtööd

Loovtööks nimetatakse õpilase enda poolt välja mõeldud, kavandatud, teostatud ja esitletud (kaitstud) positiivse ja eetilise sisuga tööd, millel on füüsiline väljund esitluse näol. Loovtööks võib olla näiteks:

 • luulekogumik;
 • kirjutatud ja lavastatud etendus, tantsuprogramm või muu showprogramm nt trikiratta kava, palliga trikitamine;
 • uurimus;
 • õpilasfirma;
 • kunsti- või käsitööprojekt;
 • maali, foto või mõni muu kujutava kunsti näitus;
 • video või IT projekt;
 • kontsert – omaloomingu esitamine;
 • maastikumängu ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • ülekooliliste ürituste kavandamine ja korraldamine;
 • konkurssidest osavõtt;
 • akrobaatikakava;
 • õppemäng;
 • õppematerjal;
 • minifirma;
 • muu loominguline tegevus.

Loovtööks loetakse tööd, mis täiendab ainekavas ettenähtud nõudeid. Loovtööd võib sooritada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.

Loovtöö loetakse sooritatuks kui õpilane on:

 • esitanud elektroonilise loovtööpäeviku (grupitöö puhul iga õpilane eraldi), mis sisaldab loovtöö kavandit, tegevusplaani, tööjaotust (grupitöö puhul), ajakava (elektrooniliselt või paberkandjal);
 • valmistanud/loonud loovtöö;
 • esitlenud oma loovtööd komisjonile.

Loovtöö üldkoordinaator on põhikooli õppealajuhataja. Loovtöö tegemist ja sooritamist koordineerib klassijuhataja. Klassijuhataja tutvustab loovtöö sooritamise protsessi õpilastele III kooliastme esimeses klassijuhatajatunnis. Abi vajadusel pöördub õpilane vastava temaatikaga tegeleva (kursis oleva)  aineõpetaja poole. Loovtöö teema fikseeritakse klassijuhataja poolt 7. klassi arenguvestlusel ning lepitakse kokku töö esitlemise aeg. Kui teema on valitud, avab õpilane loovtöö päeviku, kuhu kannab sisse:

 • algse töö idee või töö teema pealkirja;
 • töö sooritaja/sooritajad;
 • ülesanded ja tegevused, mis töö sooritamiseks on vaja teha;
 • ajakava;
 • tähtaja;
 • tehtud toimingud;
 • töö analüüsi.

Enne töö esitlemist esitab õpilane loovtöö klassijuhatajale üle vaatamiseks. Loovtöö sooritatakse 8. klassis, mõjuval põhjusel võib loovtööd sooritada ka muul ajal (näiteks 7. klassis), kuid mitte hiljem kui 9. klassi esimesel poolaastal. Loovtööde kaitsmised toimuvad 2-4 korda õppeaasta vältel. Kaitsmise ajad fikseeritakse kooli tööplaanis. Õpilasele teatab kaitsmise aja klassijuhataja. Kaitstud loovtöö teema kantakse põhikooli lõputunnistusele

Close

„Põnevaimad saladused on alati peidus kõige ebatõenäolisemates kohtades.“ Roald Dahl „Charlie ja šokolaadivabrik“