Distantsõpe

1. Üldsätted

1.1. Distantsõpe on õpetaja poolt juhendatud teadmiste ja oskuste omandamine, mille puhul korraldab õpet kool, kuid õpilased ei viibi koolimajas – õpetajad suhtlevad õpilastega tehnoloogia abil.

1.2. Osalise distantsõppe puhul on mõned klassid kodus, teised koolis; osad ained toimuvad digitaalselt, osad koolimajas; mõned nädalapäevad tuleb käia koolis, mõned on distantsõppepäevad jne.

1.3. Kool võimaldab õpilastele distantsõppes osalemiseks vajaduspõhiselt tehnoloogiavahendid.

1.4. Hübriidõpe on õpe, kus ühe klassi õpilastest osa on kontaktõppel ja teised distantsõppel.

1.5. Kool rakendab distantsõpet Terviseameti korraldusel või juhul kui kontaktõpet ei ole võimalik läbi viia olulise osa õpetajate haigestumise või eneseisolatsiooni tõttu.

1.6. Õppetöö korraldamisega seotud infot jagatakse vanematele ja õpilastele e-kirja ja kodulehe vahendusel.

2. Distantsõpe ja osaline distantsõpe

2.1.  Distantsõpet viiakse läbi tunniplaanijärgselt videotundide vahendusel. Videotund kestab vajaduspõhiselt kuni 45 minutit.

2.2.  Üldjuhul koduseid ülesandeid lisaks videotunnile ei anta.

2.3.  1. klassis korraldatakse töö vastavalt kokkulepetele lapsevanemate ja klassijuhatajaga.

2.4.  Õpilastele, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid või konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks, tagab kool võimalusel kontaktõppe.

2.5.  Õpetaja jagab õpilastega videotunni linki.

2.6.  Kui õpilane videotunnis ei osale, siis märgitakse ta puudujaks. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat puudumise põhjusest.

2.7.  Õppetööd puudutav info jagatakse E-kooli ja e-kirja teel.

2.8.  E-kooli märgitakse tunnikirjelduste alla nii tunnitöö kui ka kodused ülesanded. Lisamaterjale ja töölehti jagatakse alajaotuse “ülesanded” alt.

3. Hübriidõpe

3.1.  Kool ei ole kohustatud korraldama hübriidõpet.

3.2.  Hübriidõpet viiakse läbi kodu ja õpetaja vahelisel kokkuleppel.

3.3.  Lapsevanem teavitab klassijuhatajat E-kooli või e-kirja teel hübriidõppe vajadusest. Õpilase koolist eemale jäämisest informeerib aineõpetajaid klassijuhataja.

3.4.  Lapsevanem saadab klassijuhatajale puudumistõendi kogu perioodi kohta. Kui õpilane osaleb videotunnis, siis teda puudujaks ei märgita.

3.5.  E-kooli märgivad õpetajad tunnikirjeldused ja kodused tööd. Alates 5. klassist on kodused ülesanded leitavad tunnikirjelduste alt. E-kooli kaudu jagavad õpetajad ka lisamaterjale ja töölehti. Töölehed on leitavad alajaotuse “ülesanded” alt.

3.6.  1.-4. klassi õpilastele saadab videotunni lingi õpetaja.

3.7.  5.-9. klassi õpilased vastutavad videotunni lingi saatmise eest ise, st õpilane saadab õpetajale lingi. Kui klassis on rohkem kui üks puuduv õpilane, siis teevad õpilased omavahel kokkuleppe, kes jagab linki.

4. Videotund

4.1.  Videotund on koolitund, kus kehtivad tavalise tunniga sarnased reeglid. Videotunnis osalevad kõik õpilased, kellele õpetaja on saatnud kutse.

4.2.  Kokkuleppeliselt kasutatakse koolis Google Meet keskkonda.

4.3.  Kui õpilasel pole võimalik videotunnis osaleda, annab ta sellest õpetajale aegsasti teada. Õpetaja fikseerib videotunnist puudumise e- koolis.

4.4.  Enne tundi veendub õpilane, et arvuti või nutiseade on töökorras – töötavad mikrofon ja kaamera.

4.5.  Videotunnis osalevad nii õpilased kui õpetaja sisselülitatud kaameraga.

4.6.  Tunnis osalemise vältel on mikrofon välja lülitatud. Sisse tuleb mikrofon lülitada vaid kõnelemise ajaks.

4.7.  Videotunnis räägitakse kordamööda. Kaaslaste jutule ei segata vahele. Kõrvalisi ega teemasse mitte puutuvaid materjale sel ajal ei vaadata ega jagata.

4.8.  Videotunnis osalevad ainult selle klassi või rühma õpilased, kellele tund toimub.

1.9.  Videotundi on keelatud salvestada.

Close

„Põnevaimad saladused on alati peidus kõige ebatõenäolisemates kohtades.“ Roald Dahl „Charlie ja šokolaadivabrik“