E-kooli tähised

H hinnang tehtud tööle kommentaariga
0 – 100 hindamisel kasutatav punktisüsteem
x tähistab e-koolis ja hinnetelehel tegemata tööd, mis tuleb sooritada õpetaja poolt määratud ajaks. Kui õpilane jätab selle ülesande kokkulepitud ajaks täitmata, võib õpetaja 1. – 6. klassis jätta õpilase täiendavale õppetööle. Alates 7. klassist asendatakse märge  “x” hindega “1”.
T märge tunnistusel tähistab, et õpitulemus on omandatud
P märge tunnistusel tähistab, et õpitulemuse täielikuks omandamiseks tuleb veel harjutada
O märge tunnistusel tähistab, et õpitulemus on omandamata
poolaastahinne on jäetud välja panemata
A arvestatud – 1.- 6. klassi kokkuvõtva hinnangu märge õppeaasta lõpus
MA mittearvestatud – 1.- 6. klassi kokkuvõtva hinnangu märge õppeaasta lõpus
+ hilinemine
p iga puudumine, millele ei saa kohe põhjust kirjutada tähistatakse „p” tähega, st puudus põhjuseta kuni põhjust ei ole teada
r puudumine kooli eest (võistlustel, olümpiaadil jne)
t puudumine taotluse alusel (lapsevanem, aineõpetaja jne)
h puudumine haiguse tõttu
v koduõpe vanema soovil
R puudumine ringitunnist
PP puudumine pikapäevarühmast
vab vabastatud kehalisest kasvatusest
Close

„Ärgu nad kunagi unustagu, mis neile siin selle kooliaasta jooksul õpetati. Tuletagu ikka kooliõpetaja sõnu meelde ja püüdku nende järgi käia.“ Oskar Luts „Kevade“