Ülekoolilised ühisüritused

Kooliaasta avaaktused, Vabariigi aastapäeva aktus, lõpuaktus
Kooliaasta avaaktus toimub 1. septembril kool staadionil koos Tallinna Reaalkooliga. Osalevad 2. – 9. klasside õpilased. Kooliperele antakse ülevaade möödunud õppeaasta kordaminekutsest ja probleemidest. Süüdatakse küünal mälestusmärgi POISS juures. Vabariigi aastapäeva aktused toimuvad vahetult enne 24. veebruari. Aktused toimuvad kooliastmeti. Kooliaasta lõpetab lõpuaktus koos Tallinna Reaalkooliga staadionil.

 1. Eesmärgid: teadvustada antud päeva tähendust; laiendada silmaringi ja teadmisi; teadvustada õpilastes enesemääratlust ning seotus kooliga ja Eesti riigiga
 2. Arendatavad pädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, st tajuda ja väärtustada seotust teiste inimeste, kooli ja riigiga, sotsiaalne ja kodanikupädevus st toimida vastutustundliku kodanikuna, enesemääratluspädevus st mõista iseennast ja oma kohta ühiskonnas, suhtluspädevus, st suutlikkus ennast väljendada (kõnepidamine)
 3. Läbivad teemad: väärtused ja kõlblus, kultuuriline identiteet, realica.

29. september – kooli sünnipäev
Kooli sünnipäeva tähistatakse igal aastal 29. septembril ühise piduliku sünnipäevatordi söömisega.

 1. Eesmärgid: Eesti rahvuse, keele, kultuuri ja ajaloo säilimine ning areng, mille osa on Reaali kogukond olnud üle 130 aasta; õpilaste enesemääratlus ja seotus Reaali kogukonnaga, pürgimine realisti vääriliseks ning vanemate õpilaste eeskuju; kooli traditsioonide jätkumine; „oma kooli” tunde kasvatamine.
 2. Arendatavad pädevused: väärtus- ja sotsiaalseid pädevusi.
 3. Läbivad teemad: väärtused ja kõlblus, kultuuriline identiteet, realica.

Teadlaste Öö
Teadlaste Öö on Euroopa Komisjoni initsiatiivil loodud üleeuroopaline erinevaid teadusringkondi ühendav suurüritus, kus ühe ööpäeva jooksul toimub palju atraktiivses teadust populariseerivaid ettevõtmisi. Avatud on algklasside OHHOO-päeva leiutiste ja katsete tuba, tehakse füüsika ja keemia katseid, programmeeritakse roboteid ning uuritakse tähistaevast. Õpilased osalevad üritusel nii korraldajatena (näiteks algklasside ja füüsika töötoas tutvustavad õpilased leiutisi või katseid) kui ka osalejatena. Avatud on kohvik.

 1. Eesmärgid: populariseerida teadust; pakkuda võimalust oma tehtud tööd teistega võrrelda, seda esitleda-tutvustada ning näha ja hinnata eakaaslaste töid ning leiutisi; arendada oma mõtete ja ideede arusaadavat edastamist suuliselt ja atraktiivselt; arendada õpilastes ettevõtlikkust.
 2. Arendatavad pädevused: ettevõtlikkus-, enesemääratlus- ja suhtluspädevust.
 3. Läbivad teemad: kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, tehnoloogia ja innovatsioon, elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

Teaduspäev
Teaduspäev toimub aprillikuu teisel nädalal. Võimalusel on teaduspäeva tegevused seotud rahvusvaheliste teadusaastatega (näiteks füüsika-aasta). Toimub palju erinevaid üritusi, kus rakendatakse koostööpartnerid asutustest ning ettevõtetest ning sageli on esinejad Reaali kogukonna liikmed.
Teaduspäev tegevustesse on kaasatud kõik õpilased. Tegevused on kooliastmeti erinevad. Igale klassile toimub vähemalt üks tegevus (see võib olla ühe ainetunni mahus, aga vahel ka tervet õppepäeva hõlmav üritus).

 1. Eesmärgid: erinevate teadusvaldkondade (eelkõige reaal- ja loodusteaduste) populariseerimine ja tutvustamine; teadusuuenduste tutvustamine; mitmesuguste õppimis-, teadustööde ja töövõimaluste tutvustamine; akadeemilise ettekande kuulamine.
 2. Arendatavad pädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratlus- ja suhtluspädevust ning sotsiaalseid pädevus.
 3. Läbivad teemad: kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, tehnoloogia ja innovatsioon, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, väärtused ja kõlblus, kultuuriline identiteet, realica.

Sügisene spordipäev
Sügisene spordipäev toimub septembris kas Kalevi või Hiiu staadionil. Osa võtavad 2. – 9.kl.õpilased. Spordipäeval on kavas: alates 5. klassist klassidevahelised võistlused pendelteatejooksus 10 x 60m , 60m jooks, pallivise ja murdmaajooks Võistlustel on kohtunikeks õpetajad ja abilisteks kehalisest kasvatusest vabastatud õpilased. Parimate tulemusi saavutanud õpilaste autasustamine toimub kohe pärast võistluste lõppu kooli diplomiga.

 1. Eesmärgid: noorte tervislike eluviiside ja eluhoiaku kujundamine; spordi propageerimine; selgitada välja parimad klassid ja sportlased; kooli spordipäeva traditsioonide jätkamine.
 2. Arendatavad pädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus.
 3. Läbivad teemad: tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Suusapäev
1. – 4. kl. toimub suusapäev Pirita või Nõmme spordikeskuses. 5. – 9. kl. suusapäev toimub Kõrvemaa suusakeskuses, kuhu minnakse koos rongiga ja tellitud bussidega. Koostöös suusakeskustega on ette valmistatud suusarajad ja õpilaste toitlustamine. Kavas on klassidevaheline teatesõit, vastavalt vanusele suusadistantside läbimine. Suusapäeva lõpus korraldatavatesse võistlusmängudesse ja meelelahutustegevustesse on kaasatud kooli õpilasomavalitsus.

 1. Eesmärgid: suusatamise arendamine ja populariseerimine; anda võimalust ja vastavaid tingimusi suusatamiseks; kooli suusapäeva traditsiooni jätkamine.
 2. Arendatavad pädevused: enesemääratlus-, õpipädevus.
 3. Läbivad teemad: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng, tervise ja ohutuse.

Kodanikupäeva, Eesti Vabariigi aastapäeva ja Euroopa päeva viktoriinisari
Koolis toimuvas viktoriinisarjas on kolm vooru. I voor toimub vahetult enne kodanikupäeva 26. novembril. II voor leiab aset vahetult enne Eesti Vabariigi aastapäeva 24. veebruaril ja III voor enne Euroopa päeva 9. mail.
Viktoriinis osalevad 4.-9. klasside võistkonnad.

 1. Eesmärgid: kodanikuks olemise tähtsustamine ja väärtustamine; eesti rahvuse, ajaloo ja kultuuri väärtustamine; huvi äratamine maailmas toimuvate protsesside vastu; õpilaste koostöö edendamine; õpilaste enesemääratlus ja seotus Reaali kogukonnaga.
 2. Arendatavad pädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ning kodanikupädevus, suhtluspädevus.
 3. Läbivad teemad: kultuuriline identiteet, realica, kodanikualgatuse.

Kontserdid
Kooli traditsioonilised kontserdid on jõulukontserdid detsembris ja kevadkontserdid õppeaasta lõpul. Esineda saavad kõik koolis tegutsevad laulu-ja tantsukollektiivid. Võimalusel korraldatakse jõulukontsert Estonia kontserdisaalis.

 1. Eesmärgid: eesti rahvuse, keele, kultuuri ja ajaloo säilimine ning areng; õpilaste enesemääratlus ja seotus Reaali kogukonnaga; kooli traditsioonide jätkumine; „oma kooli” tunde kasvatamine.
 2. Arendavad pädevused: kultuuri ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus.
 3. Läbivate teemade: kultuuriline identiteet, väärtused ja kõlblus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.

Perepäev
Kooliaasta lõpetab lastevanemate poolt korraldatud perepäev. Ühiselt matkatakse või orienteerutakse looduses. Päeva lõpetab piknik.

 1. Eesmärgid: noorte tervislike eluviiside ja eluhoiaku kujundamine; „oma kooli” tunde kasvatamine; võimaluse loomine perega koos olla ja ühiseid tegevusi teha.
 2. Arendavad pädevused: sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, suhtluspädevus.
 3. Läbivate teemade: väärtused ja kõlblus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, tervis ja ohutus.