Õppekava toetavad ühisüritused

1. – 4. klass

Sügislaat
Laat toimub igal sügisel. Korraldavad 3. klasside õpilased. Laadal kaubeldakse aiasaaduste ja kõige omavalmistatuga: küpsetised, käsitöö jne.

 1. Arendatavad pädevused: sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtlus-, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus ning ettevõtlikkuspädevus
 2. Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.

Kadrijooks
Kadripäeval käivad 1. klasside õpilased kadrit jooksmas abiturientidele. Tutvustatakse kadripäeva kombeid, uskumusi ja pakutakse meelelahutust.

 1. Arendatavad pädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus.
 2. Läbivad teemad: elukestev õpe ja karjääri, kultuuriline identiteet.

Ettelugemise päev
Ettelugemise päeval käivad õpetajad ja kooli töötajad tutvustamas oma (lapsepõlve) lemmikteoseid ning loevad neist ette katkendeid 1. – 4. klassi õpilastele. Arutletakse kuuldu üle ning eriti põneva esituse korral asuvadki lapsed etteloetud raamatut omal käel lugema.

 1. Eesmärk: ergutada kirjandus- ja lugemishuvi; arendada õpilastes kuulamis- ja arutlemisoskust, oskust esitada küsimusi.
 2. Arendatavad pädevused: kultuuri ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ning õpipädevus.
 3. Läbivad teemad: väärtused ja kõlblus, kultuuriline identiteet, realica.

Isade- ja emadepäeva üritused
Isade- ja emadepäeva ülekoolilised üritused toimuvad üle aasta. Nendel päevadel esinetakse oma vanematele ning tegutsetakse nendega koos erinevates töötubades.

 1. Eesmärk: väärtustada perekonda ja selle liikmeid; pakkuda võimalust veeta kvaliteetaega koos ema või isaga; anda võimalus lapsele esineda oma emale ja isale; anda lapsevanemale võimalus näha oma last esinemas ning tegutsemas tavapärasest erinevas olukorras.
 2. Arendatavad pädevused: sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus
 3. Läbivad teemad: kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, tervis ja ohutus

Jõululaat
Õpilane valmistub pere abiga laadaks (küpsetised, kaardid, käsitöö jne). Müük toimub aulas. Peale müüki tehakse kokkuvõtte ning teatud summa loovutatakse klassirahasse.

 1. Arendatavad pädevused: ettevõtlikkuspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, sotsiaalne – ja suhtluspädevus.
 2. Läbivad teemad: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.

Jõulupidu
Jõulupeol esinevad võimalusel kõik õpilased. Jõulupeo kava ehitatakse üles koos kõikide klassijuhatajate, muusika- ja kehalise kasvatuse õpetajatega nii, et igal klassil on oma etteaste. Alati esineb mudilaskoor ning pidu külastab jõuluvana, pidu veavad ja juhivad 4. klasside õpilased.

 1. Eesmärk: pakkuda esinemisvõimalust võimalikult paljudele õpilastele; arendada laste loovust etteastete väljamõtlemise või ettevalmistamise perioodil; julgustada õpilasi esinema hobi korras väljaspool kooli õpitud etteastetega; arendada ja lihvida esinemisoskust ja – julgust;
 2. teadvustada jõulude tähendust ning kinnistada teadmist, et jõulud on vaikne püha.
 3. Arendatavad pädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratlus-, õpi-, suhtlus- ja ettevõtlikkuspädevust.
 4. Läbivad teemad: väärtused ja kõlblus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, kultuuriline identiteet.

Õpioskuste võistlus
Õpioskuste võistlus koosneb kahest koolivoorust ning ühest koolidevahelisest võistlusest. Koolivoorudes selgitatakse iga lennu neli parimat õpilast, kes esindavad Kooli. Esimeses voorus osalevad kõik 1.- 4. klassi õpilased ning rõhk on info otsimisel teabeteostest ja selle edastamise oskus paberil ning lahendatakse nuputamisülesandeid. Teise vooru jõuavad esimese vooru parimad ning otsitakse infot internetist ja täidetakse loovülesandeid.

 1. Eesmärk: anda igale õpilasele võimalus osaleda mitmekülgsel võistlusel, arendada teabeallikate kasutamise oskust, arendada suutlikkust tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet (sealhulgas andmeid, termineid, tegelasi, tegevusi, sündmusi ning nende aega ja kohta) ning seda suuliselt ja kirjalikult esitada; anda võimalus näidata ennast mitmest erinevast küljest; arendada tööjuhendite lugemise ning järgimise oskust; laiendada õpilase silmaringi ja teadmisi.
 2. Arendatavad pädevused: enesemääratlus, kultuuri- ja väärtuspädevus, õpi- ja ettevõtlikkuspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus.
 3. Läbivad teemad: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon.

Stiilinädal
Stiilinädal on seotud sõbrapäeva tähistamisega. Iga päev koolivormi kandvatel õpilastel on võimalus riietuda terve nädala jooksul erineva stiili järgi. Stiilid määratakse igal aastal uued. Samal nädalal on ka kõigil õpilastel võimalik kirjutada ja saata Koolis õppivatele sõpradele.

 1. Eesmärk: laste loovuse arendamine ja eneseväljendamine läbi riietuse, soengute, aksessuaaride jms; arendada oskust märgata ja hinnata ilu ning loovust; tunda rõõmu loovast eneseväljendusest ja tegevusest; mitmekesistada igapäevast koolielu; võimaluse andmine kunstiainetes andekatele õpilastele.
 2. Arendatavad pädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus ning enesemääratluspädevus.
 3. Läbivad teemad: väärtused ja kõlblus, kultuuriline identiteet

Vabariigi aastapäev
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Koolis on suurejooneline, akadeemiline ning nõuab korralikku ettevalmistust. 1. klassi õpilased kaunistavad koolimaja, 2. klassi õpilased kirjutavad luuletusi, 3. klassi õpilased koostavad aastapäeva kõne, millest parimad loetakse ette aktustel õpilaste enda poolt. 4. klassid teevad aga lühikokkuvõtte Eesti ajaloost ning tutvustavad seda noorematele.

 1. Eesmärk: isamaalisuse ja rahvustunde kasvatamine ja süvendamine; oma riigi, rahva ja kultuuri tähtsustamine ja õpilastele teadvustamine; teadvustada õpilasele tema rahvuslikku kuuluvust ning lugupidavat suhtumist oma rahvusesse; arendada austust oma kodupaiga, kodumaa ja Eesti riigi vastu; Eesti Vabariigi sümbolite tutvustamine ja kasutamine; ning nendega seostuvate käitumisreeglite täitmine; Eesti ajaloo vastu huvi äratamine;
 2. gümnasistide lugupidava suhtumise ning käitumise jälgimine ja jäljendamine.
 3. Arendatavad pädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ning enesemääratluspädevusi.
 4. Läbivad teemad: kultuuriline identiteet, realica.

Peastarvutamise võistlus
Peastarvutamise võistlus on üritus, kus õpilased koos arvutavad. Arvutatakse 30 minutit, ülesanded on koostatud põhimõttel kergemast järk-järgult raskemaks. Parim arvutaja on enam õigeid vastuseid kirjutada jõudnud õpilane.

 1. Eesmärk: populariseerida peast arvutamist ja matemaatikat; võimalus väga headel arvutajatel oma oskusi ja võimeid demonstreerida; peastarvutamise reeglite kasutamise oskuse arendamine; arendada oskust end häälestada ülesandega toimetulemisele.
 2. Arendatavad pädevused: õpipädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus.

Ohhoo-päev e teaduspäev
Õpilane ehitab/meisterdab leiutise, avastuse või katse, mida nähes koolikaaslane hüüataks: “Ohoo!!” Eelvoor toimub klassides, kus õpilased tutvustavad oma leiutist/katset. Iga klass valib 3 – 5 parimat tööd, mis pääsevad nn lõppvooru kooli staadionile. Žürii (igast klassist 2 õpilast) valib välja parimad. Parimaid leiutisi autasustatakse viimasel koolipäeval.

 1. Eesmärk: pakkuda õpilastele võimetele vastavat tegevust koolielu mitmekesistamiseks ja vaba aja sisukamaks veetmiseks; õpetada õpilasi probleeme nägema ning nendele lahendusi välja mõtlema; väärtustada ( teadusliku) uurimistööga tegelemist; pakkuda võimalust oma tehtud tööd teistega võrrelda, seda esitleda-tutvustada ning näha ja hinnata eakaaslaste töid ning leiutisi; arendada oma mõtete ja ideede arusaadavat edastamist suuliselt ja atraktiivselt.
 2. Arendatavad pädevused: enesemääratlus- ja ettevõtlikkuspädevust ning matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus.
 3. Läbivad teemad: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng.

Algklasside spordipäev
Maikuus toimub spordipäev. Kavas on klassidevahelised võistlused pendelteatejooksus ja kergejõustikualadest 60m jooks, kaugushüpe ning pallivise. Parimaid tulemusi saavutanud õpilasi autasustatakse kooli diplomiga ja kooli medaliga.

 1. Eesmärgid: kergejõustiku arendamine ja populariseerimine; olla kehaliselt aktiivne, aidata kaasa tervise tugevdamisele; parimate klasside ja sportlaste välja selgitamine; sporditraditsiooni jätkamine.
 2. Arendatavad pädevused: õpi-, enesemääratluspädevus.
 3. Läbivad teemad: tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

 

5. – 8. klass

Jõulupeod
Jõulupidude korraldamine on jaotatud 5.- 6. klass ja 7. – 9. klass.

 1. Eesmärgid: pakkuda esinemisvõimalust võimalikult paljudele õpilastele; arendada laste loovust etteastete väljamõtlemise või ettevalmistamise perioodil; julgustada õpilasi esinema hobi korras väljaspool kooli õpitud etteastetega; arendada ja lihvida esinemisoskust ja – julgust.
 2. Arendatavad pädevused: sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus.
 3. Läbivad teemad: kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.

Võimlemispidu
Võimlemispidu jätkab Reaali kogukonna traditsioone. Võimlemispeol osalevad 1.- 9. kl õpilased, kus iga klass esineb oma välja valitud parima omaloomingulise liikumiskavaga. Võimlemiskavadele annab hinnangu žürii ja esinema on kutsutud ka külalisesinejad. Üritusel tunnustatakse kõiki osavõtjaid.

 1. Eesmärgid: tervisliku ja esteetilise spordiala populariseerimine; esinemis- ja harjutamisvõimaluse andmine; Reaali kogukonna võimlemistraditsioonide jätkamine.
 2. Arendatavad pädevused: enesemääratluspädevus, õpipädevus.
 3. Läbivad teemad: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, tervis ja ohutus.