Aineülesed õppekäigud

1. – 4. klass

Õppekäigud
Igas klassis toimub vähemalt üks aineteülene õppekäik. Algklassides kasutatakse RMK, loodusmajade jt organisatsioonide projektipõhiseid pakkumisi. Vastutab klassijuhataja.
1. Arendatavad pädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, õpipädevus, suhtluspädevus.
2. Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet, tervis ja ohutus, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus.

Lõpureis
Klassid lõpetavad tavaliselt ühepäevase lõpureisi – ekskursiooniga.
1. Arendatavad pädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, suhtluspädevus.
2. Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

5. – 8. klass

5. klass
Elukeskkonna programm looduskeskuses (vee, õhu või mullaga tutvumiseks)
Vastutav aine: loodusõpetus
Lõimuvad ained: loodusõpetus, kunst, kehaline kasvatus

 1. Kestvus 7 tundi (loodusõpetus – 4; kunst – 1; kehaline kasvatus – 2)
 2. Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tervis ja ohutus
 3. Üldpädevused: sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus, matemaatikapädevus
 4. Õppevahendid: tööleht, infomapp
 5. Lisanduvad kulutused: transpordikulud

Kultuurilist identiteeti arendav programm
Eesti väikelinnad: Haapsalu (linnus, Ilon Wiklandi muuseum, rannarootslaste muuseum) või Viljandi (lossimäed, pärimusmuusika ait, koduloomuuseum)
Vastutav aine: eesti keel ja ajalugu
Lõimuvad ained: ajalugu, kirjandus, kunst või muusika

 1. Kestvus 7 tundi (ajalugu – 3; kirjandus – 2; kunst/muusika – 2)
 2. Läbivad teemad: väärtused ja kõlblus, kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond, tervis ja ohutus
 3. Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus
 4. Õppevahendid: ettevalmistus loovtööks
 5. Lisanduvad kulutused: transpordikulud, muuseumi- ja teatripiletid

6. klass
Õppekäik ühte rahvusparki või looduskaitsealale elukoosluse tundmaõppimiseks
Vastutav aine: loodusõpetus
Lõimuvad ained: loodusõpetus, kunst, kehaline kasvatus

 1. Kestvus 7 tundi (loodusõpetus – 4; kunst – 1; kehaline kasvatus – 2)
 2. Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, teabekeskkond, tervis ja ohutus
 3. Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus
 4. Õppevahendid: tööleht, infomapp
 5. Lisanduvad kulutused: transpordikulud

Kultuurilist identiteeti arendav programm
Eesti väikelinnad: Rakvere (teater, linnus, linnakodaniku muuseum) või Viljandi (lossimäed, pärimusmuusika ait, koduloomuuseum)
Vastutav aine: eesti keel ja ajalugu
Lõimuvad ained: ajalugu, kirjandus, kunst ja muusika

 1. Kestvus 7 tundi (ajalugu – 3; kirjandus – 2; kunst – 1; muusika – 1)
 2. Läbivad teemad: väärtused ja kõlblus, kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond, tervis ja ohutus
 3. Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus
 4. Õppevahendid: ettevalmistus loovtööks
 5. Lisanduvad kulutused: transpordikulud, muuseumi- ja teatripiletid

7. klass
Kirjanduslik õppekäik Vooremaale ja Palamusele
Vastutav aine: eesti keel ja kirjandus
Lõimuvad ained: kirjandus, geograafia, bioloogia, ajalugu, kehaline kasvatus

 1. Kestvus 8 tundi (kirjandus – 3; geograafia – 1; bioloogia – 1; ajalugu – 2; kehaline kasvatus – 1)
 2. Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet, tervis ja ohutus
 3. Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus
 4. Õppevahendid: tööleht
 5. Lisanduvad kulutused: transpordikulud

Loodusainete õppepäev
Vastutav aine: loodusõpetus, bioloogia, geograafia
Lõimuvad ained: loodusõpetus, bioloogia, geograafia, eesti keel, kehaline kasvatus

 1. Kestvus 8 tundi ( bioloogia – 1; geograafia – 1; loodusõpetus – 2; kehaline kasvatus – 2; eesti keel-1; ajalugu-1)
 2. Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus
 3. Üldpädevused: õpipädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus
 4. Õppevahendid: tööleht

8. klass
Loodusainete õppepäev
Vastutav aine: bioloogia, geograafia
Lõimuvad ained: bioloogia, geograafia, füüsika, keemia, kehaline kasvatus

 1. Kestvus 7 tundi ( bioloogia – 2; geograafia – 2; füüsika -1; keemia – 1; kehaline kasvatus 1)
 2. Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tervis ja ohutus
 3. Üldpädevused: õpipädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus
 4. Õppevahendid: töömapp, infomapp, mõõtmisvahendid ja määrajad
 5. Lisanduvad kulutused: transpordikulud

Kultuurilooline õppekäik Türi ringhäälingumuuseumi, Kurgja ja Paide vallitorni
Vastutav aine: eesti keel ja kirjandus ning ajalugu
Lõimuvad ained: eesti keel, kirjandus, ajalugu, kehaline kasvatus

 1. Kestvus 8 tundi (kirjandus – 3; eesti keel -1; ajalugu – 3; kehaline kasvatus – 1)
 2. Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, kultuuriline identiteet, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon
 3. Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ja suhtluspädevus
 4. Õppevahendid: tööleht
 5. Lisanduvad kulutused: transpordikulud